OLIVA Import, Alžbetin Dvor 70, 900 42 Miloslavov, IČO: 37187198, Okresný úrad Senec, Číslo živnostenského registra: 108-8975

VYHLASENIE O OCHRANE SÚKROMIA - DODÁVATEĽ, OBCHODNÝ A INÝ ZMLUVNÝ PARTNER

V OLIVA import rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a akú sú vaše práva. Preto Vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní osobných údajov.  

Spracúvané osobné údaje

Oblasť spracúvania OÚ Činnosť Typy osobných údajov
Klientsky IS Objednávka a dovoz tovaru Meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, názov firmy, IČO, IČ pre DPH, iná dodacia adresa
Klientsky IS Fakturácia (platba za dodaný tovar a skužby) Kontaktná osoba - titul, meno a priezvisko, e-mail, adresa doručenia, IBAN, suma dodávky, Vystavovateľ faktúry - titul, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo
Klientsky IS Uplatnenie práv a povinností Bežné údaje ako titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mail, telefónne číslo
Firemný IS Webhosting Kontaktná osoba - titul, meno, priezvisko, email, adresa doručrnia, IBAN, suma zakázky, vystavovateľ faktúry -titul, meno, priezvisko, e-amil, telefónne číslo
Firemný IS Technická podpora správy e-shopu Kontaktná osoba - titul, meno, priezvisko, email, adresa doručrnia, IBAN, suma zakázky, vystavovateľ faktúry -titul, meno, priezvisko, e-amil, telefónne číslo

Účely a právne základy spracovávania osobných údajov

OLIVA import bude spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely : 
Činnosť Účel Právny základ
Objednávka a dovoz tovaru Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z kúpno-predajnej zmluvy formou objednávky
(veľkoobchod-maloobchod)
Spracúvanie na základe plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR
Fakturácia (platba za dodaný tovar a skužby) Fakturácia dodaného tovaru Spracúvanie na základe plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR
Uplatnenie práv a povinností Právne spory Spracúvanie na základe zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR
Webhosting Prevádzka služieb webhostingu - poskytovanie dátového centra na účely uloženia dát návšetvníkov e-shopu Spracúvanie na základe plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR
Technická podpora správy e-shopu Prevádzka služieb administrácie e-shopu, vrátane väzieb na vyhľadávače a cenové porovnávače Spracúvanie na základe plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy: 

Názov predpisu
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
Zákon č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok
Zákon č. 71/1967 Z. z. Správny poriadok
Zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky poriadok
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
Zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník

Príjemcovia a sprostredkovatelia

OLIVA import ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch : 
Činnosť Účel Kategórie príjemcov
Objednávka a dovoz tovaru Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z kúpno-predajnej zmluvy formou objednávky
(veľkoobchod-maloobchod)
Daňový úrad
(príjemca)
Účtovná firma
(sprostredkovateľ)
Fakturácia (platba za dodaný tovar a skužby) Fakturácia dodaného tovaru Daňový úrad
(príjemca)
Účtovná firma
(sprostredkovateľ)
Uplatnenie práv a povinností Právne spory PZ SR, Prokuratúra SR
Slovenská pošta
Súdy SR, Exekútorský úrad
Slovenská obchodná inšpekcia
Webhosting Prevádzka služieb webhostingu – poskytovanie dátového priestoru na účely uloženia dát návštevníkov e-shopu Webnode AG, so sídlom na Limmatquai 112, 8001 Zurich, Švajčiarsko
Technická podpora správy e-shopu Prevádzka služieb administrácie e-shopu, vrátane väzieb na vyhľadávače a cenové porovnávače Timatech, s.r.o.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci OLIVA import, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Mimo EÚ sa nespracúvajú žiadne osobné údaje. 

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas. 
Činnosť Doba uchovávania
Objednávka a dovoz tovaru 5 rokov po dodaní predmetu objednávky (zmluvy)
Fakturácia (platba za dodaný tovar a skužby) 10 rokov
Uplatnenie práv a povinností Po dobu zákonnej povinnosti
Webhosting Po dobu trvania zmluvného vzťahu do doby, kým prevádzkovateľ zruší svoj účet. Dáta dotknutej osoby sú uložené po dobu nevyhnutnú pre zaistenie bezpečnosti služby a pre plnenie povinností, ktoré vyplývajú z prípadných súvisiacich právnych predpisov. Následne sú všetky uložené dáta dotknutej osoby zmazané.
Technická podpora správy e-shopu Po dobu trvania zmluvného vzťahu

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracúvaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.

Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov. Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.  

Právo na opravu

Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali. 

Právo na vymazanie

Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov. 

Právo na obmedzenie

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.  

Právo namietať

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.  

Právo na prenos údajov

Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.  

Stiahnutie súhlasu

Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.  

O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.  

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.  

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (štatutár) a vaše podnety a žiadosti budú preverené. 

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: olivaimport.eu@gmail.com 

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk. 

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (štatutár), a to e-mailom zaslaným na adresu olivaimport.eu@gmail.com .