ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Formulár na odstúpenie od zmluvy


FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

- Adresát/predávajúci: Štefan Šimo - OLIVA Import, adresa: Alžbetin dvor 70, 900 42 Miloslavov, Slovensko,

tel. 0903722012, e-mail: greckaoliva@gmail.com

- Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar: ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

- Dátum objednania/dátum prijatia (kúpy)* ..............

- Číslo objednávky ..............

- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

- Číslo účtu na vrátenie kúpnej ceny* ..............................................................................

- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

- Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.