Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

 

Adresát/predávajúci: Štefan Šimo – OLIVA Import, adresa: Alžbetin dvor 70, 900 42 Miloslavov, Slovensko,

                                 tel. 0903722012, e-mail: greckaoliva@gmail.com

 

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar: ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 

Dátum objednania/dátum prijatia (kúpy)* ..............

 

Číslo objednávky ..............

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

 

Číslo účtu na vrátenie kúpnej ceny* ..............................................................................

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

 

Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.